obr

Šatút Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS

1. Základné ustanovenia :

Komisia pre katechizáciu a školstvo je zriadená podľa čl. 29 štatútu Konferencie biskupov Slovenska, ktorá pozostáva zo subkomisií: pre školskú katechézu (náboženská výchova - NV, náboženstvo - N). pre mimoškolskú katechézu (farskú katechézu), pre cirkevné a ostatné školy (katolícke školstvo - Kš). Tieto majú svojho predsedu. Komisia má svoj sekretariát, ktorý je súčasťou generálneho sekretariátu KBS podľa čl. III. bodu H organizačného poriadku.

2. Cieľ komisie :

1. Zabezpečovať obnovu školskej a farskej katechézy, ako aj katolíckeho školstva na základe najdôležitejších dokumentov Magistéria Cirkvi.
2. Zvažovať širšie súvislosti a koordinovať činnosť školskej, farskej katechézy a KŠ na Slovensku.
3. Predkladať základné kritériá NV, N. farskej katechézy na Slovensku.
4. Navrhovať, posudzovať a schvaľovať potrebné celonárodné dokumenty v oblasti vyučovania NV a N, katechézy.
5. Vyjadrovať sa ku kľúčovým otázkam NV, N, katechézy a KŠ.

3. Zloženie komisie :

3.1. Predseda komisie
Je ním biskup, ktorého menuje KBS na päť rokov. Predseda usmeri1uje jej činnosť a predkladá stanoviská komisie Konferencii biskupov Slovenska. Jeho stálym orgánom je sekretariát.

3.2. Členovia komisie
Členmi komisie sú biskupi menovaní KBS, ktorá z nich menuje aj predsedu každej subkomisie.

3.3. Znalci komisie
Podľa § 4, čl. 30 štatútu KBS nie sú členmi komisie (subkomisie), ale sú prizývani na zasadnutia komisie (subkomisie). Majú poradný hlas.

3.3.1. Menovanie znalcov
Znalcov menuje predseda komisie na návrh diecéznych biskupov a predsedu a predsedkyne Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP). V Komisii sú zastúpené jednotlivé diecézy; KVRP (riaditelia arcibiskupských a biskupských školských úradov, riaditelia diecéznych katechetických úradov; zástupcovia KVRP) a Katolícke pedagogické a katechetické centnun (KPKC). Komisia (subkomisia) si môže vytvoriť pracovné skupiny (odborné komisie...), ktoré budú plniť úlohy ňou stanovené. Pri zostavovaní týchto pracovných skupín sa pamätá na primerané zastúpenie KVRP .

3.3.2. Zastupovanie znalcov
Znalec môže v odôvodnených prípadoch poveriť svojim zastupovaním na zasadnutí inú osobu. Poverenie musí byť písomné a zastupujúci je povinný sa ním na požiadanie preukázať.

3.4. Tajomník komisie
Predseda komisie, na návrh jej členov, memuje zo znalcov tajomníka pre každú subkomisiu. Tento zabezpečuje agendu súvisiacu s činnosťou komisie (subkomisie) na základe dispozícii predsedu, pripravuje a zabezpečuje zasadnutia komisie a úlohy vyplývajúce z nich, pripravuje výročnú správu o činnosti pre KBS. Organizačne zabezpečuje akcie komisie, zhromažďuje a poskytuje potrebné informácie. Tajomník komisie (subkomisie) vedie sekretariát Komisie pre katechizáciu a školstvo. Sekretariát subkomísie pre školstvo tvorí: tajomník, jeho zástupca, zapisovateľ.

4. Činnosť komisie :

Komisia sa zaoberá školskou, farskou katechézou, cirkevným školstvom a všeobecnými problémami v oblasti výchovy a vzdelávania v školstve. Ide najmä o túto čirmosť v oblasti NV a N, katechézy ako aj katolíckeho školstva na Slovensku:
- pripravuje a rieši koncepčné a organizačné otázky v tejto oblasti
- na základe diecéznych katechetických projektov koordinuje túto činnosť
- navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály, a iné potrebné, dokumenty
- na požiadanie sa vyjadruje k výchovným programom, katechetickým príručkám a pomôckam.
- pôsobí ako integrujúci činiteľ vo vzťahu ku katolíckym školám - pripravuje podklady pre rokovanie so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ministerstvami, najmä s MŠ SR) s NR SR, so Štátnou školskou inšpekciou
- sprostredkuje infonuácie z ústredných orgánov štatnej správy týkajúcich sa vyučovacieho predmetu NV a N, ako aj problematiky katolíckych škôl a rieši problémy s nimi súvisiace - zaujíma stanoviská k všeobecným otázkam výchovy a vzdelávania - predkladá návrhy legislatívnych zmien a analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov pre KBS a odporúčania zriaďovateľom KŠ
- zabezpečuje publikácie v oblasti farskej katechézy celonárodného dosahu
- zabezpečuje potrebné infonnácie pre masmédiá
- zabezpečuje ostatnú potrebnú činnosť vyplývajúcu z cieľa komisie
- napomáha tvorbe a realizácii jej uznesení

5. Spolupráca komisie :

- Úzko spolupracuje s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom (KPKC) a s diecéznymi katechetickými a školskými úradmi, ako aj rehoľnými školskými úradmi; - spolupracuje s Kongregáciou pre klérus a Kongregáciou pre katolícku výchovu, spolupracuje so zahraničnými katechetickými a školskými úradmi;
- spolupracuje so združením katolíckych škôl a kresťanských pedagógov na Slovensku;
- spolupracuje s teologickými fakultami pri vzdelávaní a fonnácii učiteľov a katechétov; - spolupracuje s KVRP a mužskými i ženskými spoločenstvami zasväteného života, hnutiami, komisiami KBS a so všetkými ostatnými inštitúciami pracujúcimi v oblasti NV, N a KŠ;
- spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní, predovšetkým s Ministerstvom školstva SR a ich priamo riadenými organizáciami (metodicko-pedagogické centrá, Štátny pedagogický ústav, Ústav infom1ácií a prognóz, Štátny inštitút odbomého vzdelávania...).

6. Rokovací poriadok :

1. Zasadnutie Komisie pre katechizáciu a školstvo (ďalej len Komisia) sa koná aspoň raz do roka. Podľa potreby môžu byť aj mimoriadne zasadnutia.
2. Zasadnutia subkomisii sa konajú minimálne dva krát do roka.
3. Miesto a program zasadnutia zabezpečuje tajomník Komisie (subkomisie) podľa dispozícií predsedu komisie (subkomisie).
4. Záznam zo zasadnutia komisie vyhotovuje znalec zapisovateľ, ktorého touto úlohou poverí predseda Komisie.
5. Kópiu záznamu zo zasadnutia zasiela tajomník Komisie (subkomisie) všetkým členom a nalcom Komisie (subkomisie) a sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.
6. Po vypočutí stanovísk znalcov Komisie a po konzultácii s členmi Komisie predseda Komisie oznámi záväzné rozhodnutie.
7. Rokovací poriadok Komisie pre katechizáciu a školstvo nadobúda účinnosť dňom schválenia.

nahor


Dnes je 22.02.2020
a meniny má

VyhľadávanieHľadaj cez Google

Oznamy Christ-Net

BlueBoard.cz

KBS I Rádio Lumen I Katolícke Noviny I Postoy I Christ-net I Diecézny školský úrad BB
Copyright (c) 2007-2008 Subkomisia pre školstvo I Design by Jozef Hurtiš